library_books

ข่าว - เด่นหล้า

ข่าวอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

จำนวน 138 ข่าว

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Open House ครั้งที่ 9
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

17

ก.ย.

2563

#การอ่านนิทาน เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมกับเด็กอนุบาลอย่างมาก
เพราะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ แล้ว
นิทานยังช่วยสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

11

ก.ย.

2563

ในเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน การสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า จึงปรับหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กยุคใหม่ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านต่อ

11

ก.ย.

2563

#การเล่นบทบาทสมมติ เปรียบเสมือนโลกอีกใบของเด็ก ๆ ที่ไม่เพียงแค่ให้ความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการค้นพบตัวตนของตัวเอง

อ่านต่อ

8

ก.ย.

2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Denla New Gen ครั้งที่ 2
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ซ้อมความมั่นใจ สร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศในห้องเรียนและครูผู้สอน
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

อ่านต่อ

2

ก.ย.

2563

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ได้ออกแบบหลักสูตรปี 2020

ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อ่านต่อ

1

ก.ย.

2563

4 เทคนิคการสอนของคุณครูอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

เพื่อการเรียนรู้อย่างมี

ความสุขของนักเรียน

นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจและมีพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว

อ่านต่อ

31

ส.ค.

2563

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประพฤติปฏิบัติดี ตามขนบธรรมเนียมอันดีของไทย รวมถึงสอนให้เด็กๆ รู้จักการเคารพผู้อื่น รู้จักกล่าวคำขอโทษ กล่าวคำขอบคุณ เข้าใจระเบียบวินัย และรู้จักทำตามกติกาในสังคม

อ่านต่อ

27

ส.ค.

2563

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่เรียนให้กับลูกๆระดับ
เตรียมอนุบาล-อนุบาล 1
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Open House ครั้งที่ 8

อ่านต่อ

26

ส.ค.

2563

เตรียบพบกับ…HOLIDAY CAMP 1 ตั้งแต่ 26-31 ตุลาคม 2563 : แคมป์ก่อนเปิดเทอม 2/63 | DENLA KINDERGARTEN – โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

อ่านต่อ