ทำไมต้องเด่นหล้า ?

ปูทางสู่อนาคตที่สดใส

“ เพราะเรามีความเชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กโดยเฉพาะ ”

คุณครูเก่ง

คุณครูเด่นหล้าได้รับการยอมรับในวงการอนุบาลศึกษาในเชี่ยวชาญเรื่องเด็ก
ด้วยสัดส่วนคุณครูต่อนักเรียน = 1:7
ส่งผลให้คุณครูสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณครูทุกคนผ่านกระบวนการคัดสรรจากอนุบาลเด่นหล้า คุณครูยิ้มแย้ม
แจ่มใส ใจดี รักเด็ก สุภาพเป็นกันเอง
และได้รับการอบรมเรื่องจิตวิทยาเด็ก
และผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 8 วัน 7 คืน
จึงมีความเมตตาให้แก่ศิษย์ เอาใจใส่ดูแลให้ความรักความอบอุ่น
และตระหนักถึงความสำคัญของการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

โรงเรียนทันสมัยพัฒนาต่อเนื่อง

อนุบาลเด่นหล้าก้าวหน้าทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องเรียน ห้องกิจกรรม สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมล้ำหน้า
หลักสูตรการเรียนการสอนมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จัดการเรียนการสอน 2
หลักสูตรเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกแนวการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด
ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อความสมบูรณ์ที่สุดในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุกคน

 

ลูกมีความพร้อม และประสบความสำเร็จ

อนุบาลเด่นหล้ามีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัย
และพัฒนาการของเด็ก ใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม
และการเล่นในชั้นอนุบาล 3
นักเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมในแนวของโรงเรียนต่างๆ
โดยจำลองสถานที่ และบรรยากาศให้คล้ายสนามสอบจริง
ฝึกสัมภาษณ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย และไม่ตื่นกลัว
ตลอดจนอำนวยความสะดวกแนะนำข้อมูลโรงเรียนต่างๆ
แก่ผู้ปกครองทุกขั้นตอน
นักเรียนเด่นหล้าจึงพร้อมและประสบความสำเร็จเข้าโรงเรียนชั้นนำต่างๆ
ได้ดังใจสัมฤทธิผลของนักเรียนเด่นหล้าที่จบไปแล้วสามารถติดตามได้ทาง
สรุปผลสอบเข้าป.1 รร.ต่างๆ

มอบความสุขในการเรียนรู้

มอบความสุขในการเรียนรู้

“ มอบความสุขในการเรียนรู้ ”

อนุบาลเด่นหล้าจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยประยุกต์วิชาการ
และกิจกรรมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล ทำให้เรียนง่าย เข้าใจเร็ว
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขกับการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยสื่อ
และอุปกรณ์นานาชนิด เร้าใจให้เด็กมีความกระตือรือร้น ความสนใจ
ให้เรียนคือเล่น และเล่นคือเรียน ผสมผสานเป็นคุณสมบัติพิเศษ
ของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า

 

นอกจากนี้ความสมดุลของกิจกรรมต่างๆที่ว่า “เรียนเด่น เล่นดี
เทคโนโลยีล้ำหน้า” ทำให้ประสิทธิผลในการพัฒนาความพร้อมทั้ง 4
ด้านของนักเรียนสมบูรณ์ที่สุด คือ

 

ร่างกาย เติบโต แข็งแรง สมวัย

สติปัญญา มีเชาวน์ไว ไหวพริบ
คิดเป็น แก้ปัญหาได้

อารมณ์ มีเหตุผล แจ่มใสร่าเริง

สังคม
สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

ปูทางสู่อนาคตที่สดใส

เสริมสร้างพัฒนาการ

เสริมสร้างพัฒนาการ

มั่นใจในพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของลูก
ผ่านการเรียนการสอน
และกิจกรรมที่ทางอนุบาลเด่นหล้าจัดเตรียมไว้สำหรับนักเรียน
พร้อมนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาแบบเป็นปัจเจกอีกด้วยลูกกล้าแสดงออก

ลูกกล้าแสดงออก

คุณครูช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน ให้อิสระทางความคิด
ส่งเสริมให้กล้าแสดงออก แสดงความชื่นชม
ให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อนักเรียนประสบความสำเร็จ
ให้กำลังใจและคอยสนับสนุน เมื่อเด็กผิดพลาด เพื่อสร้างความมั่นใจ
และพัฒนาการที่ดีขึ้น

 

ลูกมีระเบียบวินัย

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ให้ความสำคัญต่อการสอนเรื่องระเบียบวินัย
การรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องจริงจัง คุณครูที่มีระเบียบ วินัย
และตรงต่อเวลา นักเรียนจึงได้รับการถ่ายทอด
ในเรื่องเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รู้จักเข้าแถว การต่อคิว
การรอคอย มีวินัยทั้งในตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอาแต่ใจ
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น

 

ลูกว่ายน้ำเป็น

นักเรียนอนุบาลเด่นหล้า “ว่ายน้ำเป็น
คือเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้” ดังนั้น
โรงเรียนจึงบรรจุหลักสูตรว่ายน้ำเบื้องต้นให้แก่นักเรียนทุกคน
โดยเรียนในสระว่ายน้ำของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำในร่ม มาตรฐานแห่งแรกในย่านนี้ ขนาด 25.00 x 12.50
x 0.90 เมตร
เด็กสามารถใช้สระว่ายน้ำได้ตลอดวันไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกหรือแดดออก
เน้นความสะอาด และปลอดภัยสูงสุด โดยมีคุณครูสอนว่ายน้ำ
ประจำสระมากกว่า 10 คน นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ Life Guard ประจำอีก 3
คน

 

ลูกเล่นคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบคล้ายยานอวกาศ
เป็นที่ตื่นเต้นสนใจของเด็กๆทุกครั้ง
เมื่อได้เข้าไปเรียนรู้การเล่นคอมพิวเตอร์
ด้วยความชำนาญในการสอนของคุณครู
และโปรแกรมที่ได้คัดเลือกมาอย่างเหมาะสม
ทำให้เด็กได้เล่นและเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน

 

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้ามีห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง เป็นระบบเครือข่าย
LAN จำนวน 55 เครื่อง Stand Alone จำนวน 42 เครื่อง

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม5 มีห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
เป็นระบบเครือข่าย LAN จำนวน 105 เครื่อง

มอบความสุขในการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมที่ดี

สภาพแวดล้อมที่ดี

ห้องเรียนโปร่งโล่งสบาย

ห้องเรียนทุกห้องได้รับการออกแบบมาให้โปร่ง โล่งสบาย สะอาด ปลอดภัย
ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวก
และนวัตกรรมใหม่ๆ ครบครัน ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนปรับอากาศ
พร้อมกระดานไวท์บอร์ด เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นชอล์ค
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ระดับแสงภายในห้องเรียนทุกห้องผ่านการคำนวณระดับแสงอย่างเหมาะสม

รับ-ส่งสะดวก

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

ขนานด้วยซอยเพชรเกษม 102/1 (ซอยเด่นหล้า 1), ซอยเพชรเกษม 102
(ซอยเด่นหล้า 2), ซอยเพชรเกษม 100 (ซอยเด่นหล้า 3)
ผู้ปกครองสามารถจอดรถ หรือเวียนรถ รับ-ส่ง บุตรหลานได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5

8 ถนนนครอินทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี การจราจรสะดวกสบาย
ผู้ปกครองสามารถจอดรถ หรือเวียนรถ รับ-ส่ง บุตรหลานได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ในกรณีฝนตกสามารถขับรถนำบุตรหลาน
ส่งถึงอาคารเรียนได้อย่างปลอดภัย

บรรยากาศการเรียนที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

เรียนรู้ผ่านบรรยากาศและสื่อการเรียนรู้หลากหลาย
จากห้องประกอบการต่างๆ ดังนี้

 • มินิเธียเตอร์
 • Kids universe
 • ห้องสมุด (Neo Library)
 • Gymnasium
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • ห้องประชุม
 • ห้อง Active Learning

เสริมสร้างพัฒนาการ

การดูแลเอาใจใส่

การดูแลเอาใจใส่

ลูกปลอดภัย
อนุบาลเด่นหล้าคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นประการสำคัญที่สุด
ดังนั้นโรงเรียนจึงมีมาตรการต่างๆที่เคร่งครัดและเข้มงวด ดังนี้

 

การรับ-ส่งนักเรียน

ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ์
ในการรับส่งนักเรียนทุกครั้งผู้ปกครองต้องนำบัตรรับนักเรียน
ที่ติดรูปผู้ปกครองมาแสดงต่อคุณครู

 

การป้องกันอุบัติภัย

นักเรียนทุกคนผ่านการฝึกซ้อม ป้องกันอุบัติภัยเป็นประจำทุกเดือน
อย่างคล่องแคล่ว เป็นระเบียบ และไม่ตื่นกลัว
นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ ถังน้ำยาเคมี
สายฉีดน้ำ และสัญญาณเตือนภัยไว้ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณโรงเรียน

 

รถโรงเรียน
 • พนักงานขับรถทุกคนผ่านการคัดเลือก และอบรมอย่างเข้มงวดจากโรงเรียน
 • ภายในรถประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยครบถ้วน
 • มีคุณครูประจำคอยดูแลรับ – ส่งนักเรียน ถึงมือผู้ปกครอง
  โดยผู้ปกครองต้องเซ็นชื่อ รับ-ส่งทุกครั้ง
 • มีการติดตั้ง GPS รถโรงเรียนทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วในการขับรถ

 

อาคารสถานที่
 • โรงเรียนติดตั้งระบบ CCTV ในบริเวณต่างๆ ทั่วอาคาร
 • มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดตลอดทั้งวัน
 • ขอบมุมไร้เหลี่ยม
  เด่นหล้าใส่ใจในความปลอดภัยของบุตรหลานแม้เพียงจุดเล็กน้อย
 • เครื่องเล่นและอุปกรณ์ทุกชิ้นปลอดภัย มีการป้องกัน
  ตรวจสอบสภาพสม่ำเสมอ คุณครูกำกับดูแล และอยู่กับนักเรียนตลอดเวลา

 

มีกรมธรรม์คุ้มครอง

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนักเรียนได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ที่โรงเรียน
ได้จัดทำให้แก่นักเรียนทุกคนโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ดูแลทั่วถึง

ในแต่ละชั้นเรียนจะมีคุณครูประจำชั้น
และครูพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

สภาพแวดล้อมที่ดี