keyboard_arrow_left กลับ

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

watch_later 2 ก.ย. 2563
person ณัฐณิชา ถินคำไสย์

 

ห้องเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ + ความคิดสร้างสรรค์

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม ได้ออกแบบหลักสูตรปี 2020

ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เน้นให้เด็กมีทักษะการใช้ชีวิต กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

สามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้ดี และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

รวมถึงได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายในชั้นเรียน

ให้มีความสนุกสนานเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

ด้วยหลักสูตรที่เน้นความสำคัญทั้ง 4 ข้อ ต่อไปนี้

  1. เน้นให้เด็กมีความกล้าแสดงออก

ภายในห้องเรียนคุณครูจะเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป รวมถึงจัดเวลาให้เด็ก ๆ ทุกคน ได้ฝึกนำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อเสริมความกล้าแสดงออก เช่น ชั้นอนุบาล 1 บอกชื่อตัวเอง ห้องเรียน และตอบคำถาม ชั้นอนุบาล 2 แนะนำตัวเองอย่างสร้างสรรค์ ตอบคำถาม และชั้นอนุบาล 3 ร้องเพลงประกอบท่าทาง และนำเสนอผลงานต่าง ๆ

  1. ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม มองเห็นสิ่งใหม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ จึงได้สอดแทรกกิจกรรม ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน เช่น สร้างสรรค์ Portfolio ตามรายวิชา และทำงานประดิษฐ์ ร้อยลูกปัด กระดาษ และหลอด แต่งเรื่อง เล่าเรื่อง และวาดภาพตามจินตนาการ

  1. เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self-Directed Education จึงเน้นให้นักเรียนลงมือทำและเรียนรู้อย่างอิสระ ด้วยการเพิ่มคาบเรียน “Project Approach” ในชั้นเรียน เช่น การเล่าประสบการณ์เดิม และเรื่องที่สนใจ รวมถึงเรียนรู้การทำโครงงานทุกขึ้นตอน ไปจนถึงการสรุป

  1. ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์

เพิ่มเนื้อหา Coding ในวิชา ICT เพื่อปลูกฝังทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดให้เป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นทักษะที่มีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต

อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม ยังให้ความสำคัญกับทักษะการช่วยเหลือตัวเองจะสอดแทรกอยู่ทุกกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการดูแล การรับผิดชอบตัวเองให้เกิดเป็นนิสัยค่ะ

#อนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษมยินดีต้อนรับทุกท่าน #อนุบาลที่ดีที่สุดในย่านนี้

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

16

มิ.ย.

2565

ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ โรคต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ทางโรงเรียนจึงได้นำสาเหตุ อาการ และการป้องกันดูแลโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองช่วยดูแล และหาทางป้องกันบุตรหลานขณะอยู่ที่บ้าน ร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

อ่านต่อ

27

ต.ค.

2565

อ่านต่อ

17

มิ.ย.

2565

คุณครูยุพิศ เมืองศรีมาตร ครูใหญ่ฝ่ายอนุบาล มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกความกล้าแสดงออก โดยเป็นพิธีกรในกิจกรรมเปิดโครงการเด่นหล้ายอดนักอ่าน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ