ความสำเร็จของนักเรียน

ผลการสอบเข้า รร. ป.1

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยkลัย ฝ่ายประถม จำนวน 42 คน ประจำปีการศึกษา 2563
 1. เด็กหญิง กัญญารินทร์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ
  (น้องรุ้ง) อนุบาล 3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 2. เด็กชาย จารุเดช สุวรรณเกต
  (น้องไพร์ด) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 3. เด็กชาย จิรภัทร ภู่อารีย์
  (น้องเทียน) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 4. เด็กชาย ชยาวิชญ์ ธารรำลึก
  (น้องBingo) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 5. เด็กชาย ธนธรรม เรืองวุฒิสกุลชัย
  (น้องเนิฟ) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 6. เด็กชาย ธิปไตย อัศวศรีชาญชัย
  (น้องนาวา) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 7. เด็กชาย นิติธร จุ้ยไทย
  (น้องธีร์) K.2.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 8. ้เด็กชาย ปรินทร์ทัพพ์ ธรรมบุญวริศ
  (น้องปัฐ) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 9. เด็กชาย ปุญญพัฒน์ เจียมโภคากุล
  (น้องปุณณ์) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 10. เด็กหญิง พรรณกาญจน์ ผาสุกมโน
  (น้องมาใหม่) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 11. เด็กชาย พฤกษ์ โอวรารินท์
  (น้องแพลนท์) K.3.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 12. เด็กหญิง พิมพ์ลลิณ สถีระกานนท์
  (น้องริริน) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 13. เด็กชาย เศรษฐ์จิรฐา โลหิตศิริ
  (น้องนิกิ) อนุบาล 2/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 14. เด็กหญิง อนิตา ตั้งกิจสุวานิช
  (น้องนิต้า) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 15. เด็กหญิง ชัญญาภัค เจียรมณีโชติชัย
  (น้องนิลิน) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 16. เด็กหญิง บุญญาลักษณ์ หลิวสุวรรณ
  (น้องใบบัว) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 17. เด็กหญิง ธัญณัช เตชะธาดารัตน์
  (น้องธัญญ่า) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 18. เด็กชาย พชรกฤต กิจพ่อค้า
  (น้องเบย์เบิ้ล) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 19. เด็กชาย เจตนิพัทธ์ นิพัทธ์โรจน์
  (น้องโนอาห์) อนุบาล 2/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 20. เด็กหญิง ภัคจิรา พิศรูป
  (น้องนิว) นักเรียนแคมป์สาธิต
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 21. เด็กชาย ฐิตวิช กังสมุทร
  (น้องนโม) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 22. เด็กชาย ชยางกูร พิทยศิริ
  (น้องใสซื่อ) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 23. เด็กชาย ชยากร พิทยศิริ
  (น้องใสซน) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 24. เด็กชาย ชาโลม ภัทรานุรักษ์กุล
  (น้องพีช) อนุบาล 3/3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 25. เด็กชาย ภูวริช จันทรมาลัย
  (น้องภู) อนุบาล 3/3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 26. เด็กชาย ชนม์เมธี ปื่นทองพั
  (น้องโชกุน) อนุบาล 3/4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 27. เด็กหญิง ทัตพิชา เทียนไธส่ง
  (น้องโปรด) อนุบาล 3/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 28. เด็กชาย สิรภัทร องค์สุนทรชัย
  (น้องเซน) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 29. เด็กชาย ธีร์วสุ ก่อวนิช
  (น้องTEAK) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 30. เด็กหญิง กัญญ์ภัทร์ ศุภกรพิชาญ
  (น้องโอโน๊ะ) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 31. เด็กหญิง ชญภิชา ภาษีผล
  (น้องปรายฝน) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 32. เด็กชาย อภิวิชญ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล
  (น้องวิชญ์) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 33. เด็กชาย โชติมรุ ธีรศักดิ์วรกุล
  (น้องนะโม) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 34. เด็กชาย ปณพัน ฐานะโชติพันธ์
  (น้องมิมโม่) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 35. เด็กหญิง ณฤดี เวสวัฒน์
  (น้องโยเซ) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 36. เด็กชายปภาวิน สิทธิกรเมธากุล
  (น้องเวลา) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 37. เด็กหญิง ณัฐชยา เป้งไชยไม
  (น้องกัส) อนุบาล 2/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 38. เด็กหญิง ณัฏฐ์ณิชชา ภาณุวัฒน์สุข
  (น้องเอลซ่า) อนุบาล 2/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 39. เด็กหญิง วรินญา ประสงค์ทรัพย์
  (น้องอัญญ่า) K.2.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 40. เด็กชาย เตวิศน์ ภูริเพทธา
  (น้องต้า) K.2.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 41. เด็กชาย กฤตนัน อภิชลติ
  (น้องกฤต) EY.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 42. เด็กหญิง กรองขวัญ วงศ์ไพศาลสิน
  (น้องฮาโมนี่) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 53 คน ประจำปีการศึกษา 2564
 1. เด็กชาย ชนัตธาม คุณะวเสน
  (น้องธาม) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 2. เด็กชาย พุทธ สุวรรณวิสารท
  (น้องพุทธ) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 3. เด็กชาย ณพสุตม์ แซ่ผู่
  (น้องพอตโต้) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 4. เด็กชาย กรณัฎฐ์ กิตติพันโธภาส
  (น้องกันต์) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 5. เด็กชาย ปติเดช สุทรเศรษฐชา
  (น้องพอตเตอร์) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 6. เด็กชาย กฤติธี สังฆวะดี
  (น้องจีเนียส) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 7. เด็กชาย เอกภูสิทธิ์ ประชุมพันธุ์
  (น้องโป๊ป) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 8. เด็กชาย ธัญญเชษฐ์ ธาราสมบัติ
  (น้องฮาชิ) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 9. เด็กชาย อติวิชศ์ ตีรถานนท์
  (น้องเรย์) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 10. เด็กชาย ณพัสส์ วิวัฒนาวรสิน
  (น้องพิชญ์) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 11. เด็กชาย ธนพัฒน์ อนุกูลวิทยา
  (น้องโบส) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 12. เด็กชาย เศรษฐไชย นุชเปี่ยม
  (น้องต้นกล้า) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 13. เด็กชาย ปัณณวัชญ์ พัฒนกุลเกียรติ
  (น้องโฟโต้) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 14. เด็กชาย ปภาวิน ลิขิตบุญฤทธิ์
  (น้องบรรณบรรณ) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 15. เด็กชาย พัทธ สุวรรณวิสารท
  (น้องพัทธ) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 16. เด็กชาย อติวิชญ์ ปิ่นแก้ว
  (น้องแบ่งปัน) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 17. เด็กชาย ณัชวิล ชลาไทย
  (น้องเอวิน) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 18. เด็กชาย ธรรสพนธ์ นาคนุช
  (น้องบีเอ็ม) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 19. เด็กชาย ธชาทัช ปัญญาวรสกุล
  (น้องอชิ) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 20. เด็กชาย สิทธิวีย์ คัมภีริชยา
  (น้องแตงโม) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 21. เด็กชาย ภานุวัชร์ ภาคาพรต
  (น้องซี) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 22. เด็กชาย ธีธัช วงศ์วัชระ
  (น้องธาม) อ.3/6
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 23. เด็กชาย อนุลุทธ อนันทชาติวงศ์
  (น้องเปรม) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 24. เด็กชาย ปิยบุรุษ โควินทรานนท์
  (น้องแอสตัน) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 25. เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ภูวนันท์
  (น้องพิพัฒน์) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 26. เด็กชาย ณัฐดนัย ลิ้มถิรคุณ
  (น้องธันวา) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 27. เด็กชาย อนพัชร โรจนรุจิพัฒน์
  (น้องมาร์ช) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 28. เด็กชาย สิทธิโชติ ทรัพย์กูลชยุดา
  (น้องเก่งกาจ) อ.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 29. เด็กชาย อาชวิน พุ่มฉายา
  (น้องแอนต้อน) อ.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 30. เด็กชาย เป็นสุข จิตมุ่งงาน
  (น้องปรม์) อ.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 31. เด็กชาย ณัฐนันท์ บุญส่งเจริญ
  (น้องกัปตัน) อ.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 32. เด็กชาย พิตตินันท์ ลินจงสุวรรณ
  (น้องโชกุน) K3.1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 33. เด็กชาย ธีรวิชญ์ กิจรุ่งเรืองไพศาล
  (น้องนิวไฮ) K.3.1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 34. เด็กชาย กฤษฎิ์ชนาธิป รุ่งโรจน์วุฒิกุล
  (น้องบอสซ่า) K.3.1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 35. เด็กชาย ชยพล คำเผ่า
  (น้องพร้อม) K.3.1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 36. เด็กชาย ภัทรยศ แซ่ลิ้ม
  (น้องปกป้อง) K.3.1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 37. เด็กชาย วิรัชพงษ์ อรุณรังสรรค์
  (น้องกันดั้ม) K.3.1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 38. เด็กชาย นิธิศ พันธโคตร์
  (น้องเอเอ็ม) K.3.1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 39. เด็กชาย ณัฐฐ์กฤศ สาลิวรรธนะ
  (น้องสเปน) K.3.2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 40. เด็กชาย ชัยมงคล จูสมบุญ
  (น้องภูมิ) K.3.2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 41. เด็กชาย ชลชัยภักดิ์ จรัสรุ่งโรจน์
  (น้องแต๊งค์) K.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 42. เด็กชาย ติณณ์ทพล วิทยาเวโรจน์
  (น้องโพ๊ป) K.3.2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 43. เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โคววิกกัย
  (น้องตั่งตั๊ง) K.3.2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 44. เด็กชาย เจฮาน ธนวินท์ เจริญพร
  (น้องเจฮาน) K.3.3
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 45. เด็กชาย สมิธ สาครมณีรัตน์
  (น้องพอล) K.3.3
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 46. เด็กชาย ณฐภัทร กมลวานนท์
  (น้องนท) K.3.3
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 47. เด็กชาย ศรุต ดลสุขกุล
  (น้องมาร์ช) K.3.3
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 48. เด็กชาย เศรษฐศิลป์ ตรูทัศนวินท์
  (น้องภูมิ) K.3.4
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 49. เด็กชาย ธีรธรรศ รัศมีไพศาล
  (น้องธีร์) K.3.4
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 50. เด็กชาย กิตติวิทย์ ธรรมนูญวิทย์
  (น้องณตุลย์) K.3.6
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 51. เด็กชาย อชิรวิชญ์ ศรีปุณญาคุปต์
  (น้องพัตเตอร์) K.3.6
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 52. เด็กชาย กฤษณ์สุวัชร์ บุญริมสนอง
  (น้องพอล) K.3.6
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 53. เด็กชาย ภพชร จิตประไพ
  (น้องเอเจ) K.3.8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก) จำนวน 30 คน ประจำปีการศึกษา 2564
 1. เด็กชาย ธัญญเชษฐ์ ธาราสมบัติ
  (น้องฮาชิ) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 2. เด็กชาย ทักษ์ วิรามเวศย์
  (น้องเทมส์) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 3. เด็กชาย อาชวิณ คงรักษาคุณ
  (น้องกัสโต้) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 4. เด็กชาย กฤติธี สังฆวะดี
  (น้องจีเนียส) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 5. เด็กชาย ปภาวิน ลิขิตบุญฤทธิ์
  (น้องบรรณบรรณ) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 6. เด็กชาย สิทธิวีย์ คัมภีริชยา
  (น้องแตงโม) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 7. เด็กชาย ธชาทัช ปัญญาวรสกุล
  (น้องอชิ) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 8. เด็กชาย ณพัสส์ วิวัฒนาวรสิน
  (น้องพิชญ์) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 9. เด็กชาย ชยกฤต กาลา
  (น้องชาโตว์) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 10. เด็กชาย จิรัสย์ ศรีประทักษ์
  (น้องเดนิช) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 11. เด็กชาย ปัญณวัฒน์ อิทธิสมบูรณ์
  (น้องแต๊งค์กิ้ว) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 12. เด็กชาย พิพิธชัย กองคำ
  (น้องอารีฟ) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 13. เด็กชาย หฤษฎ์ ผดุงม่วงทอง
  (น้องโยชิ) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 14. เด็กชาย ณัฏฐวรรธน์ กิตติคณาสิน
  (น้องออกัส) อ.3/7
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 15. เด็กชาย อนุลุทธ อนันทชาติวงศ์
  (น้องเปรม) อ.3/7
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 16. เด็กชาย อาชวิน พุ่มฉายา
  (น้องแอนต้อน) อ.3/8
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 17. เด็กชาย ธีรวิชญ์ กิจรุ่งเรืองไพศาล
  (น้องนิวไฮ) K3.1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 18. เด็กชาย ธนวิชญ์ ไตรพิพัฒน์กุล
  (น้องเอิร์ธ) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 19. เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โคววิกกัย
  (น้องตั่งตั๊ง) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 20. เด็กชาย อธิภัทร ศรีสมวงศ์วัฒนา
  (น้องพัตเตอร์) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 21. เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ชัญญพิพัฒน์
  (น้องออโต้) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 22. เด็กชาย ชัยมงคล จูสมบุญ
  (น้องภูมิ) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 23. เด็กชาย ณัฐฐ์กฤศ สาลิวรรธนะ
  (น้องสเปน) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 24. เด็กชาย ปุณบุญ เขม้นกสิกรรม
  (น้องปุณโณ) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 25. เด็กชาย กมลภู ศรีพงษ์สุวรรณ์
  (น้องภู) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 26. เด็กชาย สมิธ สาครมณีรัตน์
  (น้องพอล) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 27. เด็กชาย ศรุต ดลสุขกุล
  (น้องมาร์ช) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 28. เด็กชาย คณาวุฒิ แซ่โค้ว
  (น้องหมีพูห์) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 29. เด็กชาย ธีรธรรศ รัศมีไพศาล
  (น้องธีร์) K3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 30. เด็กชาย เจมอน ชาคร อึ้ง
  (น้องเล่อเล่อ) K3.8
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ (นักเรียนหญิง) จำนวน 55 คน ประจำปีการศึกษา 2564
 1. เด็กหญิง พุทธรักษ์ อุทัยสาง
  (น้องเอวา) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 2. เด็กหญิง ปัญญารัตน์ สโรชวิกสิต
  (น้องซี) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 3. เด็กหญิง พอรัก ภัทรพิทักษ์
  (น้องโยเกิร์ต) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 4. เด็กหญิง แพรวรินทร์ ชวลิตกิจเจริญ
  (น้องรินนี่) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 5. เด็กหญิง ธัณฐภรณ์ พงษ์กิติเตชานนท์
  (น้องมิโซะ) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 6. เด็กหญิง ณดา คุ้มสดวก
  (น้องบีลิฟ) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 7. เด็กหญิง นิชาภา ธนกิจเจริญ
  (น้องลี่ซัง) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 8. เด็กหญิง พัฒน์ณรี ธารา
  (น้องมาร์กี้) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 9. เด็กหญิง พราวด์พโยม จงอยู่สุข
  (น้องน้ำพราว) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 10. เด็กหญิง ชไมพร คำสุข
  (น้องมะลิ) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 11. เด็กหญิง ชญาญ์พัฏฐ์ ทองพรหม
  (น้องวีน่า) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 12. เด็กหญิง จุฑามาศ คำพุก
  (น้องของขวัญ) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 13. เด็กหญิง อภิชญา อุบลโอภาส
  (น้องจีน่า) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 14. เด็กหญิง ภาพิรุณ ชุณหทายะ
  (น้องมิลิน) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 15. เด็กหญิง ฐิฏาพัชร เถกิงจารุกิตติ
  (น้องเต็ม) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 16. เด็กหญิง ภูริรดา ชัยสาธิตพร
  (น้องโสน) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 17. เด็กหญิง กัญญาวีร์ เจริญสุข
  (น้องเกล้า) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 18. เด็กหญิง ณัฐชา ศิลป์ประสิทธิ์
  (น้องมิลินท์) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 19. เด็กหญิง รมิดา แซ่ลิ้ม
  (น้องของขวัญ) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 20. เด็กหญิง นิชชา อุดมกุศลศรี
  (น้องเรโกะ) อ.3/3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 21. เด็กหญิง จีรวรรณ ญาณวิทย์
  (น้องเจแปน) อ.3/4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 22. เด็กหญิง นภัสสร น้อยแสง
  (น้องย้งยี้) อ.3/4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 23. เด็กหญิง กุลพรภัสร์ ตติยวณิชย์กุล
  (น้องฮานะ) อ.3/4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 24. เด็กหญิง พิมพ์ชนก พีระพิชัยวุฒิ
  (น้องพิมพ์) อ.3/4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 25. เด็กหญิง คณิศร์ณิชา สันธินาค
  (น้องสไมล์) อ.3/4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 26. เด็กหญิง ณัฐริกา บุญอนันต์
  (น้องทับทิม) อ.3/5
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 27. เด็กหญิง ชญานิน วงค์สำราญ
  (น้องมิณา) อ.3/5
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 28. เด็กหญิง ชัญญานุช ใช่
  (น้องญาญ่า) อ.3/5
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 29. เด็กหญิง ณฤดี พ่วงนิมิตรชัย
  (น้องนู๋ดี) อ.3/5
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 30. เด็กหญิง สเตลล่า สันธนวิบูล
  (น้องสเตลล่า) K.3.1
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 31. เด็กหญิง นลพรรณ เนียมเลี้ยง
  (น้องพิม) K.3.1
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 32. เด็กหญิง อิสรีย์ โพไพจิตร์
  (น้องเอวา) K.3.1
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 33. เด็กหญิง บวรลักษณ์
  (น้องปาล์ม) K.3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 34. เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ วงศ์โสภิต
  (น้องแชมเปญ) K.3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 35. เด็กหญิง ณภัสนันท์ ลู่ไกรอมร
  (น้องฮานะ) K.3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 36. เด็กหญิง เกวริณดา หวังเจริญ
  (น้องมิริณ) K.3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 37. เด็กหญิง อัญชิตา โกชาร์
  (น้องแคนดี้) K.3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 38. เด็กหญิง พณิรดา พานิชภักดี
  (น้องพรีมมี่) K.3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 39. เด็กหญิง ปรัชพร ติขิณานนท์
  (น้องฮะนะ) K.3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 40. เด็กหญิง กฤตภัค กลมเกลียว
  (น้องเกรท) K.3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 41. เด็กหญิง กุลธีรา รุจนเสรี
  (น้องเลิฟ) K.3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 42. เด็กหญิง ปัณณภัสร์ ศรีบุณยาภิรัต
  (น้องแป้งหอม) K.3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 43. เด็กหญิง พริมา วัชรีคุปต์
  (น้องพรีม) K.3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 44. เด็กหญิง วฤณดา จิตฤทธิไกร
  (น้องไอรีน) K.3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 45. เด็กหญิง อารยา แซ่ลิ้ม
  (น้องฮานา) K.3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 46. เด็กหญิง กัญญ์ธวัล ฉันท์วิริยะกุล
  (น้องอริณ) K.3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 47. เด็กหญิง ชวิศา ชาติสกุลทอง
  (น้องเอเบิล) K.3.5
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 48. เด็กหญิง เอดาลีน หรรษานุกรม
  (น้องเอด้า) K.3.5
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 49. เด็กหญิง จิติภัสร์ ตั้งมงคลไพบูลย์
  (น้องเจด้า) K.3.5
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 50. เด็กหญิง รมิดา ริ้วเหลือง
  (น้องออสก้า) K.3.6
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 51. เด็กหญิง ชนันชิดา มหพลธนพันธ์
  (น้องหว่าหวา) K.3.7
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 52. เด็กหญิง ณัฐนรี อภิชาติธนากูล
  (น้องบัลลูน) K.3.7
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 53. เด็กหญิง มินตรา ชวาลรัตนสกุล
  (น้องพอใจ) K.3.8
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 54. เด็กหญิง กัญจน์ณิชา โรจนศิริบุตร
  (น้องมีมี่) K.3.8
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 55. เด็กหญิง จื่อฮัน อุ้ย
  (น้องเชอลีน) K.3.8
  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์ (นักเรียนหญิง) จำนวน 61 คน ประจำปีการศึกษา 2564
 1. เด็กหญิง ปทิตตา สมใจประสงค์
  (น้องเจด้า) K.3.1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 2. เด็กหญิง สเตลล่า สันธนวิบูล
  (น้องสเตลล่า) K.3.1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 3. เด็กหญิง ณิชานันท์ สมานมงคล
  (น้อเฟอรี่) K.3.1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 4. เด็กหญิง นลพรรณ เนียมเลี้ยง
  (น้องพิม) K.3.1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 5. เด็กหญิง อิสรีย์ โพไพจิตร์
  (น้องเอวา) K.3.1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 6. เด็กหญิง บวรลักษณ์ บดีธร
  (น้องปาล์ม) K.3.2
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 7. เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ วงศ์โสภิต
  (น้องแชมเปญ) K.3.2
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 8. เด็กหญิง เกวริณดา หวังเจริญ
  (น้องมิริณ) K.3.3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 9. เด็กหญิง อัญชิตา โกชาร์
  (น้องแคนดี้) K.3.3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 10. เด็กหญิง พณิรดา พานิชภักดี
  (น้องพรีมมี่) K.3.3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 11. เด็กหญิง กุลธีรา รุจนเสรี
  (น้องเลิฟ) K.3.4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 12. เด็กหญิง ปัณณภัสร์ ศรีบุณยาภิรัต
  (น้องแป้งหอม) K.3.4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 13. เด็กหญิง พริมา วัชรีคุปต์
  (น้องพรีม) K.3.4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 14. เด็กหญิง วฤณดา จิตฤทธิไกร
  (น้องไอรีน) K.3.4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 15. เด็กหญิง อารยา แซ่ลิ้ม
  (น้องฮานา) K.3.4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 16. เด็กหญิง กัญญ์ธวัล ฉันท์วิริยะกุล
  (น้องอริณ) K.3.4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 17. เด็กหญิง ณัฐชญา เจริญงามตระกูล
  (น้องออร่า) K.3.5
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 18. เด็กหญิง ชวิศา ชาติสกุลทอง
  (น้องเอเบิล) K.3.5
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 19. เด็กหญิง วรวรรณ แป้นสดใส
  (น้องบุญบุญ) K.3.5
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 20. เด็กหญิง ชนันชิดา มหพลธนพันธ์
  (น้องหว่าหวา) K.3.7
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 21. เด็กหญิง ณัฐนรี อภิชาติธนากูล
  (น้องบัลลูน) K.3.7
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 22. เด็กหญิง มนต์ชญา สุทธิวงษ์สกุล
  (น้องอันนา) K.3.7
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 23. เด็กหญิง มนต์ชญา สุทธิวงษ์สกุล
  (น้องเอมิ) K.3.8
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 24. เด็กหญิง กัญจน์ณิชา โรจนศิริบุตร
  (น้องมีมี่) K.3.8
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 25. เด็กหญิง พุทธรักษ์ อุทัยสาง
  (น้องเอวา) อ.3/1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 26. เด็กหญิง พิมพ์ลภัสร์ ธนะกุลมาส
  (น้องพรีม) อ.3/1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 27. เด็กหญิง พอรัก ภัทรพิทักษ์
  (น้องโยเกิร์ต) อ.3/1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 28. เด็กหญิง ณัฐฐาพร สวนอินทร์
  (น้องมะนาว) อ.3/1
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 29. เด็กหญิง ศุภกาญจน์ จันทราทอง
  (น้องกัณฑ์) อ.3/2
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 30. เด็กหญิง ณดา คุ้มสดวก
  (น้องบีลิฟ) อ.3/2
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 31. เด็กหญิง นิชาภา ธนกิจเจริญ
  (น้องลี่ซัง) อ.3/2
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 32. เด็กหญิง พราวด์พโยม จงอยู่สุข
  (น้องน้ำพราว) อ.3/2
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 33. เด็กหญิง ชไมพร คำสุข
  (น้องมะลิ) อ.3/2
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 34. เด็กหญิง กฤฎชญา คล้ายเจริญสุข
  (น้องข้าวหอม) อ.3/2
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 35. เด็กหญิง ปิยะภา บุญฑีย์กุล
  (น้องพริมมี่) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 36. เด็กหญิง ชญาญ์พัฏฐ์ ทองพรหม
  (น้องวีน่า) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 37. เด็กหญิง จุฑามาศ คำพุก
  (น้องของขวัญ) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 38. เด็กหญิง อภิชญา อุบลโอภาส
  (น้องจีน่า) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 39. เด็กหญิง ณัชชา มั่นพุทธคุณ
  (น้องอลิส) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 40. เด็กหญิง ฐิฏาพัชร เถกิงจารุกิตติ
  (น้อเต็ม) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 41. เด็กหญิง ภูริรดา ชัยสาธิตพร
  (น้องโสน) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 42. เด็กหญิง กัญญาวีร์ เจริญสุข
  (น้องมเกล้า) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 43. เด็กหญิง ชญาน์นันท์ เจริญงามตระกูล
  (น้องพิซซ่า) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 44. เด็กหญิง ชัญญาพัชญ์ เถกิงพงษ์ชัย
  (น้องพิพพา) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 45. เด็กหญิง รมิดา แซ่ลิ้ม
  (น้ของขวัญ) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 46. เด็กหญิง นิชชา อุดมกุศลศรี
  (น้องเรโกะ) อ.3/3
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 47. เด็กหญิง จีรวรรณ ญาณวิทย์
  (น้องเจแปน) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 48. เด็กหญิง ฐพัชร์ แสงดิษฐ
  (น้องโฟโต้) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 49. เด็กหญิง นภัสสร น้อยแสง
  (น้องย้งยี้) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 50. เด็กหญิง ปริยากร เล้าสมรุ่งเรือง
  (น้องญาดา) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 51. เด็กหญิง นิชาภา ธัญกิตติวุฒิ
  (น้องMINT) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 52. เด็กหญิง ธนัชญา จันทร์ทอง
  (น้องยูมิ) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 53. เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ กิติสัทธาธิก
  (น้องทราย) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 54. เด็กหญิง อนามิกา สุดประเสริฐ
  (น้อมินนี่) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 55. เด็กหญิง พิมพ์ชนก พีระพิชัยวุฒิ
  (น้องพิมพ์) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 56. เด็กหญิง คณิศร์ณิชา สันธินาค
  (น้องสไมล์) อ.3/4
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 57. เด็กหญิง ชญานิน วงค์สำราญ
  (น้องมิณา) อ.3/5
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 58. เด็กหญิง พิชชานันท์ ไชยธาราทิพย์
  (น้องเซญ่า) อ.3/5
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 59. เด็กหญิง ณัฎฐ์ชญา เพื่อนงาม
  (น้องของขวัญ) อ.3/5
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 60. เด็กหญิง ณฤดี พ่วงนิมิตรชัย
  (น้องนู๋ดี) อ.3/5
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 61. เด็กหญิง พราว ธรรมมา
  (น้องพราว) อ.3/5
  โรงเรียนแซนต์โยเซฟคอนแวนต์
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (นักเรียนชาย) จำนวน 42 คน ประจำปีการศึกษา 2564
 1. เด็กชาย พุทธ สุวรรณวิสารท
  (น้องพุทธ(แฝดพี่)) อ.3/1
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 2. เด็กชาย อาชวิณ คงรักษาคุณ
  (น้องกัสโต้) อ.3/1
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 3. เด็กชาย ณพัสส์ วิวัฒนาวรสิน
  (น้องพิชญ์) อ.3/2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 4. เด็กชาย ธชาทัช ปัญญาวรสกุล
  (น้องอชิ) อ.3/2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 5. เด็กชาย ธนัยนันท์ สุฐาปัญณกุล
  (น้องยูเซย์) อ.3/2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 6. เด็กชาย พชร บุญเกิด
  (น้องเคซี) อ.3/2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 7. เด็กชาย พัทธ สุวรรณวิสารท
  (น้องพัทธ(แฝดน้อง)) อ.3/2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 8. เด็กชาย ภานุวัชร์ ภาคาพรต
  (น้องซี) อ.3/2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 9. เด็กชาย อติวิชญ์ ปิ่นแก้ว
  (น้องแบ่งปัน) อ.3/2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 10. เด็กชาย ณัฐศรัณย์ อำนาจศศิธร
  (น้องไอหมอก) อ.3/6
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 11. เด็กชาย ปัญณวัฒน์ อิทธิสมบูรณ์
  (น้องแต๊งค์กิ้ว) อ.3/6
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 12. เด็กชาย พิพิธชัย กองคำ
  (น้องอารีฟ) อ.3/6
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 13. เด็กชาย ภัคพงษ์ รติโรจนากุล
  (น้องต้นน้ำ) อ.3/6
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 14. เด็กชาย รามิล สุขสันต์เจริญกิจ
  (น้องออกัส) อ.3/6
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 15. เด็กชาย สิวากร วีระสะเดา
  (น้องริว) อ.3/6
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 16. เด็กชาย ไกรพิรุณ ชุณหทายะ
  (น้องมิน(แฝดพี่)) อ.3/7
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 17. เด็กชาย เจนวิทย์ การัณย์เลิศ
  (น้องเท็น) อ.3/7
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 18. เด็กชาย ฐวรรศยศ วงศ์สุโชโต
  (น้องไตตั้น) อ.3/7
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 19. เด็กชาย ณิชชานน จิรนิธิ
  (น้องฮิม) อ.3/7
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 20. เด็กชาย ธนกร พินิจสอน
  (น้องกร) อ.3/7
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 21. เด็กชาย ปิยภัทร ทองคำปลิว
  (น้องโปรด) อ.3/7
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 22. เด็กชาย ศุภกร เอี่ยมใจกล้า
  (น้องพีค) อ.3/7
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 23. เด็กชาย อนุลุทธ อนันทชาติวงศ์
  (น้องเปรม) อ.3/7
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 24. เด็กชาย อินทัช สววิบูลย์
  (น้องอิน) อ.3/8
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 25. เด็กชาย ธีรวิชญ์ กิจรุ่งเรืองไพศาล
  (น้องนิวไฮ) K.3.1
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 26. เด็กชาย ปรวัตถ์ อุทัยรัตน์
  (น้องไปป์) K.3.1
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 27. เด็กชาย วิรัชพงษ์ อรุณรังสรรค์
  (น้องกันดั้ม) K.3.1
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 28. เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ชัญญพิพัฒน์
  (น้องออโต้) K.3.2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 29. เด็กชาย ติณณ์ทพล วิทยาเวโรจน์
  (น้องโพ๊ป) K.3.2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 30. เด็กชาย ธนวิชญ์ ไตรพิพัฒน์กุล
  (น้องเอิร์ธ) K.3.2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 31. เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โคววิกกัย
  (น้องตั่งตั๊ง) K.3.2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 32. เด็กชาย อธิภัทร ศรีสมวงศ์วัฒนา
  (น้องพัตเตอร์) K.3.2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 33. เด็กชาย ณัฐฐ์กฤศ สาลิวรรธนะ
  (น้องสเปน) K.3.2
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 34. เด็กชาย ณฐภัทร กมลวานนท์
  (น้องนท) K.3.3
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 35. เด็กชาย ปุณบุญ เขม้นกสิกรรม
  (น้องปุณโณ) K.3.3
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 36. เด็กชาย ภาธร เกียรติศิริขจร
  (น้องธาม) K.3.3
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 37. เด็กชาย ศรุต ดลสุขกุล
  (น้องมาร์ช) K.3.3
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 38. เด็กชาย อธิวัฒน์ จองวรรณศิริ
  (น้องอัส) K.3.3
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 39. เด็กชาย ปรัชญา ปัญญาวุฒิวิทย
  (น้องภาคภูมิ) K.3.4
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 40. เด็กชาย คณดล เอี่ยมสมบูรณ์สุข
  (น้องออดี้) K.3.5
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 41. เด็กชาย ณพัทธ์พล ภิวัฒน์ภัสสร
  (น้องเล่อเล่อ) K.3.5
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 42. เด็กชาย ศุภณัฐ หาญทวิชัย
  (น้องตรัย) K.3.6
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 35 คน ประจำปีการศึกษา 2564
 1. เด็กหญิง ณิชานันท์ สมานมงคล
  (น้องเฟอรี่) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. เด็กหญิง ปัณณภัสร์ ศรีบุณยาภิรัต
  (น้องแป้งหอม) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. เด็กชาย พชร บุญเกิด
  (น้องเคซี) อ.3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. เด็กหญิง พราวด์พโยม จงอยู่สุข
  (น้องน้ำพราว) อ.3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. เด็กชาย พัทธ สุวรรณวิสารท
  (น้องพัทธ) อ.3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. เด็กชาย ภานุวัชร์ ภาคาพรต
  (น้องซี) อ.3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. เด็กชาย เศรษฐไชย นุชเปี่ยม
  (น้องต้นกล้า) อ.3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. เด็กชาย เศรษฐศิลป์ ตรูทัศนวินท์
  (น้องภูมิ) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9. เด็กชาย อาชวิณ คงรักษาคุณ
  (น้องกัสโต้) อ.3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. เด็กชาย ธนินท์ จำรัสเลิศสัมฤทธิ์
  (น้องทาโร่) อ.3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. เด็กชาย ชลชัยภักดิ์ จรัสรุ่งโรจน์
  (น้องแต๊งค์) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 12. เด็กหญิง ณชญดา วิทูราภรณ์
  (น้องพีช) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. เด็กชาย ธนาธาร นันนิยม
  (น้องกัปตัน) K.2.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 14. เด็กชาย คิวัช ศิริรักษ์
  (น้องคีน) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 15. เด็กชาย อินทรีวิศว์ บริสุทธนะกุล
  (น้องออสการ์) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 16. เด็กชาย ทศปวีณ อุปคุต
  (น้องอุลตร้า) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 17. เด็กชาย สรรพ์รพี เฟี่องเกษม
  (น้องซูริค) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 18. เด็กหญิง ณัฏฐชยกร สมิติเฐียร
  (น้องแมมมอธ) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 19. เด็กชาย ภัทรนาวิน มั่นคง
  (น้องมิวนิค) K.3.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 20. เด็กหญิง นลรมิดา พัชรรุ่งเรือง
  (น้องริดา) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 21. เด็กชาย ภูธีรัช โลหะพงศ์พันธ์
  (น้องเบสท์) K.3.5
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 22. เด็กหญิง ณิชาภัทร พิริยะกิจไพศาล
  (น้องณิชา) K.3.5
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 23. เด็กชาย บัลลังก์ เทียนแพร่นิมิตร
  (น้องคอปเตอร์) อ.3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 24. เด็กชาย พชรภัทร คุ้มวงศ์ดี
  (น้องเลโก้) อ.3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 25. เด็กหญิง ภษมน เมฆานุวงศ์
  (น้องเกล) อ.3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 26. เด็กหญิง ณทิญา คล้ายทอง
  (น้อชื่นใจ) อ.3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 27. เด็กชาย รัฐวรรธน์ พยับไชยกุล
  (น้องฮีโร) อ.3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 28. เด็กหญิง ปนิตา ชาญศรีภิญโญ
  (น้องลินนี่) อ.3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 29. เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สินธุพันธ์
  (น้องปัน) อ.3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 30. เด็กชาย ณัฐวรรธน์ เจริญชัยสมบัติ
  (น้องคิน) อ.3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 31. เด็กหญิง ปุษยา เชาว์ปรีชาชาญ
  (น้องเพ้นท์) อ.3/3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 32. เด็กหญิง พราวรดา เด่นสินเกษม
  (น้องแบมบี้) K.2.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 33. เด็กชาย เจย์เดณน์ ตันเจริญ
  (น้องเจย์เดณน์) K.2.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 34. เด็กชาย เพลงประพันธ์ เหล่าวานิช
  (น้องปาวาน) EY.3(A)
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 35. เด็กหญิง วิณณิชชา โชติถิรพงศ์
  (น้องวินนี่) แคมป์สาธิตฯ
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน


ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านศิลปะ

ด้านศิลปะ

ด้านการแสดง

ด้านการแสดง

รายการ “ไป AEC กับ TOP” ทางช่อง 7

รายการ “ไป AEC กับ TOP” ทางช่อง 7

ผลการสอบเข้า รร. ป.1

หอเกียรติยศ

หอเกียรติยศ

ดร.เต็มยศ
ปาลเดชพงศ์ (โอม)
เด็กชายภาสวุฒิ
ภูริทัต (น้องอิคคิว)
เด็กชายวิปัศย์
อุดมสามทรัพย์ (น้องข้าวตู)
เด็กหญิงรุ่งรดา
รุ่งลิขิตเจริญ (น้องอินเตอร์)
เด็กหญิงณิชชานัท
ไอริช เบิร์ก (น้องไอริช)
เด็กหญิงชญาภา
ป้านสุวรรณ์ (น้องเซย่า)
เด็กหญิงนภัทร
รุ่งโรจันทร์ (น้องน้ำว้า)
เด็กหญิงชนิสรา
ธรณธรรม (น้องเพ่ยอิง)
เด็กหญิงชวิศา
ธรณธรรม (น้องเพ่ยหลิน)
เด็กชายฐานพัฒน์
เรียงวิไลกุล
เด็กชายณัฐพัชร
ใช่ (น้องเฟิร์ส)
เด็กชายวีระสิทธิ์
ธีรคุณวิศิษฎ์ (น้องแพทตินั่ม)
เด็กหญิงณิชมน
ละดาพรพิพัฒน์ (น้องเนเน)
เด็กชายเตชินท์
เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์ (ชิน)
เด็กชายฐานวัฒน์
กิรติเสวี (นนท์)
เด็กชายณัฏฐ์
นาทันรีบ
นายภูมิพัฒน์
กิตติพันโธภาส
เด็กชายวรภพ
จงสฤษดิ์หวัง
เด็กชายนนทกร
ทรัพย์หมื่นแสน

ผลงานนักเรียน