ความสำเร็จของนักเรียน

ผลการสอบเข้า รร. ป.1

นักเรียนผ่่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม จำนวน 42 คน ประจำปีการศึกษา 2563
 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ
  (น้องรุ้ง) อนุบาล 3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 2. เด็กชายจารุเดช สุวรรณเกต
  (น้องไพร์ด) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 3. เด็กชายจิรภัทร ภู่อารีย์
  (น้องเทียน) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 4. เด็กชายชยาวิชญ์ ธารรำลึก
  (น้องBingo) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 5. เด็กชายธนธรรม เรืองวุฒิสกุลชัย
  (น้องเนิฟ) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 6. เด็กชายธิปไตย อัศวศรีชาญชัย
  (น้องนาวา) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 7. เด็กชายนิติธร จุ้ยไทย
  (น้องธีร์) K.2.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 8. ้เด็กชายปรินทร์ทัพพ์ ธรรมบุญวริศ
  (น้องปัฐ) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 9. เด็กชายปุญญพัฒน์ เจียมโภคากุล
  (น้องปุณณ์) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 10. เด็กหญิงพรรณกาญจน์ ผาสุกมโน
  (น้องมาใหม่) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 11. เด็กชายพฤกษ์ โอวรารินท์
  (น้องแพลนท์) K.3.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 12. เด็กหญิงพิมพ์ลลิณ สถีระกานนท์
  (น้องริริน) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 13. เด็กชายเศรษฐ์จิรฐา โลหิตศิริ
  (น้องนิกิ) อนุบาล 2/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 14. เด็กหญิงอนิตา ตั้งกิจสุวานิช
  (น้องนิต้า) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 15. เด็กหญิงชัญญาภัค เจียรมณีโชติชัย
  (น้องนิลิน) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 16. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์ หลิวสุวรรณ
  (น้องใบบัว) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 17. เด็กหญิงธัญณัช เตชะธาดารัตน์
  (น้องธัญญ่า) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 18. เด็กชายพชรกฤต กิจพ่อค้า
  (น้องเบย์เบิ้ล) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 19. เด็กชายเจตนิพัทธ์ นิพัทธ์โรจน์
  (น้องโนอาห์) อนุบาล 2/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 20. เด็กหญิงภัคจิรา พิศรูป
  (น้องนิว) นักเรียนแคมป์สาธิต
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 21. เด็กชายฐิตวิช กังสมุทร
  (น้องนโม) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 22. เด็กชายชยางกูร พิทยศิริ
  (น้องใสซื่อ) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 23. เด็กชายชยากร พิทยศิริ
  (น้องใสซน) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 24. เด็กชายชาโลม ภัทรานุรักษ์กุล
  (น้องพีช) อนุบาล 3/3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 25. เด็กชายภูวริช จันทรมาลัย
  (น้องภู) อนุบาล 3/3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 26. เด็กชายชนม์เมธี ปื่นทองพั
  (น้องโชกุน) อนุบาล 3/4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 27. เด็กหญิงทัตพิชา เทียนไธส่ง
  (น้องโปรด) อนุบาล 3/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 28. เด็กชายสิรภัทร องค์สุนทรชัย
  (น้องเซน) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 29. เด็กชายธีร์วสุ ก่อวนิช
  (น้องTEAK) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 30. เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์ ศุภกรพิชาญ
  (น้องโอโน๊ะ) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 31. เด็กหญิงชญภิชา ภาษีผล
  (น้องปรายฝน) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 32. เด็กชายอภิวิชญ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล
  (น้องวิชญ์) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 33. เด็กชายโชติมรุ ธีรศักดิ์วรกุล
  (น้องนะโม) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 34. เด็กชายปณพัน ฐานะโชติพันธ์
  (น้องมิมโม่) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 35. เด็กหญิงณฤดี เวสวัฒน์
  (น้องโยเซ) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 36. เด็กชายปภาวิน สิทธิกรเมธากุล
  (น้องเวลา) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 37. เด็กหญิงณัฐชยา เป้งไชยไม
  (น้องกัส) อนุบาล 2/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 38. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา ภาณุวัฒน์สุข
  (น้องเอลซ่า) อนุบาล 2/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 39. เด็กหญิงวรินญา ประสงค์ทรัพย์
  (น้องอัญญ่า) K.2.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 40. เด็กชายเตวิศน์ ภูริเพทธา
  (น้องต้า) K.2.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 41. เด็กชายกฤตนัน อภิชลติ
  (น้องกฤต) EY.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 42. เด็กหญิงกรองขวัญ วงศ์ไพศาลสิน
  (น้องฮาโมนี่) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน


ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านศิลปะ

ด้านศิลปะ

ด้านการแสดง

ด้านการแสดง

รายการ “ไป AEC กับ TOP” ทางช่อง 7

รายการ “ไป AEC กับ TOP” ทางช่อง 7

ผลการสอบเข้า รร. ป.1

หอเกียรติยศ

หอเกียรติยศ

ดร.เต็มยศ
ปาลเดชพงศ์ (โอม)
เด็กชายภาสวุฒิ
ภูริทัต (น้องอิคคิว)
เด็กชายวิปัศย์
อุดมสามทรัพย์ (น้องข้าวตู)
เด็กหญิงรุ่งรดา
รุ่งลิขิตเจริญ (น้องอินเตอร์)
เด็กหญิงณิชชานัท
ไอริช เบิร์ก (น้องไอริช)
เด็กหญิงชญาภา
ป้านสุวรรณ์ (น้องเซย่า)
เด็กหญิงนภัทร
รุ่งโรจันทร์ (น้องน้ำว้า)
เด็กหญิงชนิสรา
ธรณธรรม (น้องเพ่ยอิง)
เด็กหญิงชวิศา
ธรณธรรม (น้องเพ่ยหลิน)
เด็กชายฐานพัฒน์
เรียงวิไลกุล
เด็กชายณัฐพัชร
ใช่ (น้องเฟิร์ส)
เด็กชายวีระสิทธิ์
ธีรคุณวิศิษฎ์ (น้องแพทตินั่ม)
เด็กหญิงณิชมน
ละดาพรพิพัฒน์ (น้องเนเน)
เด็กชายเตชินท์
เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์ (ชิน)
เด็กชายฐานวัฒน์
กิรติเสวี (นนท์)
เด็กชายณัฏฐ์
นาทันรีบ
นายภูมิพัฒน์
กิตติพันโธภาส
เด็กชายวรภพ
จงสฤษดิ์หวัง
เด็กชายนนทกร
ทรัพย์หมื่นแสน

ผลงานนักเรียน