ความสำเร็จของนักเรียน

ผลการสอบเข้า รร. ป.1

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยkลัย ฝ่ายประถม จำนวน 42 คน ประจำปีการศึกษา 2563
 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์ ศรีวัฒนานุกูลกิจ
  (น้องรุ้ง) อนุบาล 3/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 2. เด็กชายจารุเดช สุวรรณเกต
  (น้องไพร์ด) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 3. เด็กชายจิรภัทร ภู่อารีย์
  (น้องเทียน) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 4. เด็กชายชยาวิชญ์ ธารรำลึก
  (น้องBingo) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 5. เด็กชายธนธรรม เรืองวุฒิสกุลชัย
  (น้องเนิฟ) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 6. เด็กชายธิปไตย อัศวศรีชาญชัย
  (น้องนาวา) อนุบาล 3/7
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 7. เด็กชายนิติธร จุ้ยไทย
  (น้องธีร์) K.2.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 8. ้เด็กชายปรินทร์ทัพพ์ ธรรมบุญวริศ
  (น้องปัฐ) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 9. เด็กชายปุญญพัฒน์ เจียมโภคากุล
  (น้องปุณณ์) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 10. เด็กหญิงพรรณกาญจน์ ผาสุกมโน
  (น้องมาใหม่) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 11. เด็กชายพฤกษ์ โอวรารินท์
  (น้องแพลนท์) K.3.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 12. เด็กหญิงพิมพ์ลลิณ สถีระกานนท์
  (น้องริริน) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 13. เด็กชายเศรษฐ์จิรฐา โลหิตศิริ
  (น้องนิกิ) อนุบาล 2/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 14. เด็กหญิงอนิตา ตั้งกิจสุวานิช
  (น้องนิต้า) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 15. เด็กหญิงชัญญาภัค เจียรมณีโชติชัย
  (น้องนิลิน) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 16. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์ หลิวสุวรรณ
  (น้องใบบัว) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 17. เด็กหญิงธัญณัช เตชะธาดารัตน์
  (น้องธัญญ่า) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 18. เด็กชายพชรกฤต กิจพ่อค้า
  (น้องเบย์เบิ้ล) อนุบาล 3/6
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 19. เด็กชายเจตนิพัทธ์ นิพัทธ์โรจน์
  (น้องโนอาห์) อนุบาล 2/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 20. เด็กหญิงภัคจิรา พิศรูป
  (น้องนิว) นักเรียนแคมป์สาธิต
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 21. เด็กชายฐิตวิช กังสมุทร
  (น้องนโม) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 22. เด็กชายชยางกูร พิทยศิริ
  (น้องใสซื่อ) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 23. เด็กชายชยากร พิทยศิริ
  (น้องใสซน) อนุบาล 3/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 24. เด็กชายชาโลม ภัทรานุรักษ์กุล
  (น้องพีช) อนุบาล 3/3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 25. เด็กชายภูวริช จันทรมาลัย
  (น้องภู) อนุบาล 3/3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 26. เด็กชายชนม์เมธี ปื่นทองพั
  (น้องโชกุน) อนุบาล 3/4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 27. เด็กหญิงทัตพิชา เทียนไธส่ง
  (น้องโปรด) อนุบาล 3/8
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 28. เด็กชายสิรภัทร องค์สุนทรชัย
  (น้องเซน) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 29. เด็กชายธีร์วสุ ก่อวนิช
  (น้องTEAK) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 30. เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์ ศุภกรพิชาญ
  (น้องโอโน๊ะ) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 31. เด็กหญิงชญภิชา ภาษีผล
  (น้องปรายฝน) K.3.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 32. เด็กชายอภิวิชญ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล
  (น้องวิชญ์) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 33. เด็กชายโชติมรุ ธีรศักดิ์วรกุล
  (น้องนะโม) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 34. เด็กชายปณพัน ฐานะโชติพันธ์
  (น้องมิมโม่) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 35. เด็กหญิงณฤดี เวสวัฒน์
  (น้องโยเซ) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 36. เด็กชายปภาวิน สิทธิกรเมธากุล
  (น้องเวลา) K.3.4
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 37. เด็กหญิงณัฐชยา เป้งไชยไม
  (น้องกัส) อนุบาล 2/1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 38. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา ภาณุวัฒน์สุข
  (น้องเอลซ่า) อนุบาล 2/2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 39. เด็กหญิงวรินญา ประสงค์ทรัพย์
  (น้องอัญญ่า) K.2.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 40. เด็กชายเตวิศน์ ภูริเพทธา
  (น้องต้า) K.2.1
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 41. เด็กชายกฤตนัน อภิชลติ
  (น้องกฤต) EY.3
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
 42. เด็กหญิงกรองขวัญ วงศ์ไพศาลสิน
  (น้องฮาโมนี่) K.3.2
  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ฝ่ายประถม
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จำนวน 53 คน ประจำปีการศึกษา 2564
 1. เด็กชาย ชนัตธาม คุณะวเสน
  (น้องธาม) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 2. เด็กชาย พุทธ สุวรรณวิสารท
  (น้องพุทธ) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 3. เด็กชาย ณพสุตม์ แซ่ผู่
  (น้องพอตโต้) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 4. เด็กชาย กรณัฎฐ์ กิตติพันโธภาส
  (น้องกันต์) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 5. เด็กชาย ปติเดช สุทรเศรษฐชา
  (น้องพอตเตอร์) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 6. เด็กชาย กฤติธี สังฆวะดี
  (น้องจีเนียส) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 7. เด็กชาย เอกภูสิทธิ์ ประชุมพันธุ์
  (น้องโป๊ป) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 8. เด็กชาย ธัญญเชษฐ์ ธาราสมบัติ
  (น้องฮาชิ) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 9. เด็กชาย อติวิชศ์ ตีรถานนท์
  (น้องเรย์) อ.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 10. เด็กชาย ณพัสส์ วิวัฒนาวรสิน
  (น้องพิชญ์) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 11. เด็กชาย ธนพัฒน์ อนุกูลวิทยา
  (น้องโบส) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 12. เด็กชาย เศรษฐไชย นุชเปี่ยม
  (น้องต้นกล้า) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 13. เด็กชาย ปัณณวัชญ์ พัฒนกุลเกียรติ
  (น้องโฟโต้) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 14. เด็กชาย ปภาวิน ลิขิตบุญฤทธิ์
  (น้องบรรณบรรณ) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 15. เด็กชาย พัทธ สุวรรณวิสารท
  (น้องพัทธ) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 16. เด็กชาย อติวิชญ์ ปิ่นแก้ว
  (น้องแบ่งปัน) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 17. เด็กชาย ณัชวิล ชลาไทย
  (น้องเอวิน) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 18. เด็กชาย ธรรสพนธ์ นาคนุช
  (น้องบีเอ็ม) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 19. เด็กชาย ธชาทัช ปัญญาวรสกุล
  (น้องอชิ) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 20. เด็กชาย สิทธิวีย์ คัมภีริชยา
  (น้องแตงโม) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 21. เด็กชาย ภานุวัชร์ ภาคาพรต
  (น้องซี) อ.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 22. เด็กชาย ธีธัช วงศ์วัชระ
  (น้องธาม) อ.3/6
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 23. เด็กชาย อนุลุทธ อนันทชาติวงศ์
  (น้องเปรม) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 24. เด็กชาย ปิยบุรุษ โควินทรานนท์
  (น้องแอสตัน) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 25. เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ ภูวนันท์
  (น้องพิพัฒน์) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 26. เด็กชาย ณัฐดนัย ลิ้มถิรคุณ
  (น้องธันวา) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 27. เด็กชาย อนพัชร โรจนรุจิพัฒน์
  (น้องมาร์ช) อ.3/7
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 28. เด็กชาย สิทธิโชติ ทรัพย์กูลชยุดา
  (น้องเก่งกาจ) อ.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 29. เด็กชาย อาชวิน พุ่มฉายา
  (น้องแอนต้อน) อ.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 30. เด็กชาย เป็นสุข จิตมุ่งงาน
  (น้องปรม์) อ.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 31. เด็กชาย ณัฐนันท์ บุญส่งเจริญ
  (น้องกัปตัน) อ.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 32. เด็กชาย พิตตินันท์ ลินจงสุวรรณ
  (น้องโชกุน) K3.1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 33. เด็กชาย ธีรวิชญ์ กิจรุ่งเรืองไพศาล
  (น้องนิวไฮ) K.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 34. เด็กชาย กฤษฎิ์ชนาธิป รุ่งโรจน์วุฒิกุล
  (น้องบอสซ่า) K.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 35. เด็กชาย ชยพล คำเผ่า
  (น้องพร้อม) K.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 36. เด็กชาย ภัทรยศ แซ่ลิ้ม
  (น้องปกป้อง) K.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 37. เด็กชาย วิรัชพงษ์ อรุณรังสรรค์
  (น้องกันดั้ม) K.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 38. เด็กชาย นิธิศ พันธโคตร์
  (น้องเอเอ็ม) K.3/1
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 39. เด็กชาย ณัฐฐ์กฤศ สาลิวรรธนะ
  (น้องสเปน) K.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 40. เด็กชาย ชัยมงคล จูสมบุญ
  (น้องภูมิ) K.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 41. เด็กชาย ชลชัยภักดิ์ จรัสรุ่งโรจน์
  (น้องแต๊งค์) K.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 42. เด็กชาย ติณณ์ทพล วิทยาเวโรจน์
  (น้องโพ๊ป) K.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 43. เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โคววิกกัย
  (น้องตั่งตั๊ง) K.3/2
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 44. เด็กชาย เจฮาน ธนวินท์ เจริญพร
  (น้องเจฮาน) K.3/3
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 45. เด็กชาย สมิธ สาครมณีรัตน์
  (น้องพอล) K.3/3
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 46. เด็กชาย ณฐภัทร กมลวานนท์
  (น้องนท) K.3/3
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 47. เด็กชาย ศรุต ดลสุขกุล
  (น้องมาร์ช) K.3/3
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 48. เด็กชาย เศรษฐศิลป์ ตรูทัศนวินท์
  (น้องภูมิ) K.3/4
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 49. เด็กชาย ธีรธรรศ รัศมีไพศาล
  (น้องธีร์) K.3/4
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 50. เด็กชาย กิตติวิทย์ ธรรมนูญวิทย์
  (น้องณตุลย์) K.3/6
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 51. เด็กชาย อชิรวิชญ์ ศรีปุณญาคุปต์
  (น้องพัตเตอร์) K.3/6
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 52. เด็กชาย กฤษณ์สุวัชร์ บุญริมสนอง
  (น้องพอล) K.3/6
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 53. เด็กชาย ภพชร จิตประไพ
  (น้องเอเจ) K.3/8
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก) จำนวน 30 คน ประจำปีการศึกษา 2564
 1. เด็กชาย ธัญญเชษฐ์ ธาราสมบัติ
  (น้องฮาชิ) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 2. เด็กชาย ทักษ์ วิรามเวศย์
  (น้องเทมส์) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 3. เด็กชาย อาชวิณ คงรักษาคุณ
  (น้องกัสโต้) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 4. เด็กชาย กฤติธี สังฆวะดี
  (น้องจีเนียส) อ.3/1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 5. เด็กชาย ปภาวิน ลิขิตบุญฤทธิ์
  (น้องบรรณบรรณ) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 6. เด็กชาย สิทธิวีย์ คัมภีริชยา
  (น้องแตงโม) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 7. เด็กชาย ธชาทัช ปัญญาวรสกุล
  (น้องอชิ) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 8. เด็กชาย ณพัสส์ วิวัฒนาวรสิน
  (น้องพิชญ์) อ.3/2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 9. เด็กชาย ชยกฤต กาลา
  (น้องชาโตว์) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 10. เด็กชาย จิรัสย์ ศรีประทักษ์
  (น้องเดนิช) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 11. เด็กชาย ปัญณวัฒน์ อิทธิสมบูรณ์
  (น้องแต๊งค์กิ้ว) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 12. เด็กชาย พิพิธชัย กองคำ
  (น้องอารีฟ) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 13. เด็กชาย หฤษฎ์ ผดุงม่วงทอง
  (น้องโยชิ) อ.3/6
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 14. เด็กชาย ณัฏฐวรรธน์ กิตติคณาสิน
  (น้องออกัส) อ.3/7
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 15. เด็กชาย อนุลุทธ อนันทชาติวงศ์
  (น้องเปรม) อ.3/7
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 16. เด็กชาย อาชวิน พุ่มฉายา
  (น้องแอนต้อน) อ.3/8
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 17. เด็กชาย ธีรวิชญ์ กิจรุ่งเรืองไพศาล
  (น้องนิวไฮ) K3.1
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 18. เด็กชาย ธนวิชญ์ ไตรพิพัฒน์กุล
  (น้องเอิร์ธ) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 19. เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ โคววิกกัย
  (น้องตั่งตั๊ง) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 20. เด็กชาย อธิภัทร ศรีสมวงศ์วัฒนา
  (น้องพัตเตอร์) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 21. เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ชัญญพิพัฒน์
  (น้องออโต้) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 22. เด็กชาย ชัยมงคล จูสมบุญ
  (น้องภูมิ) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 23. เด็กชาย ณัฐฐ์กฤศ สาลิวรรธนะ
  (น้องสเปน) K3.2
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 24. เด็กชาย ปุณบุญ เขม้นกสิกรรม
  (น้องปุณโณ) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 25. เด็กชาย กมลภู ศรีพงษ์สุวรรณ์
  (น้องภู) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 26. เด็กชาย สมิธ สาครมณีรัตน์
  (น้องพอล) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 27. เด็กชาย ศรุต ดลสุขกุล
  (น้องมาร์ช) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 28. เด็กชาย คณาวุฒิ แซ่โค้ว
  (น้องหมีพูห์) K3.3
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 29. เด็กชาย ธีรธรรศ รัศมีไพศาล
  (น้องธีร์) K3.4
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)
 30. เด็กชาย เจมอน ชาคร อึ้ง
  (น้องเล่อเล่อ) K3.8
  โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม(บางรัก)

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน


ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านศิลปะ

ด้านศิลปะ

ด้านการแสดง

ด้านการแสดง

รายการ “ไป AEC กับ TOP” ทางช่อง 7

รายการ “ไป AEC กับ TOP” ทางช่อง 7

ผลการสอบเข้า รร. ป.1

หอเกียรติยศ

หอเกียรติยศ

ดร.เต็มยศ
ปาลเดชพงศ์ (โอม)
เด็กชายภาสวุฒิ
ภูริทัต (น้องอิคคิว)
เด็กชายวิปัศย์
อุดมสามทรัพย์ (น้องข้าวตู)
เด็กหญิงรุ่งรดา
รุ่งลิขิตเจริญ (น้องอินเตอร์)
เด็กหญิงณิชชานัท
ไอริช เบิร์ก (น้องไอริช)
เด็กหญิงชญาภา
ป้านสุวรรณ์ (น้องเซย่า)
เด็กหญิงนภัทร
รุ่งโรจันทร์ (น้องน้ำว้า)
เด็กหญิงชนิสรา
ธรณธรรม (น้องเพ่ยอิง)
เด็กหญิงชวิศา
ธรณธรรม (น้องเพ่ยหลิน)
เด็กชายฐานพัฒน์
เรียงวิไลกุล
เด็กชายณัฐพัชร
ใช่ (น้องเฟิร์ส)
เด็กชายวีระสิทธิ์
ธีรคุณวิศิษฎ์ (น้องแพทตินั่ม)
เด็กหญิงณิชมน
ละดาพรพิพัฒน์ (น้องเนเน)
เด็กชายเตชินท์
เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์ (ชิน)
เด็กชายฐานวัฒน์
กิรติเสวี (นนท์)
เด็กชายณัฏฐ์
นาทันรีบ
นายภูมิพัฒน์
กิตติพันโธภาส
เด็กชายวรภพ
จงสฤษดิ์หวัง
เด็กชายนนทกร
ทรัพย์หมื่นแสน

ผลงานนักเรียน