โรงเรียนเด่นหล้า Denla Trilingual School (DLTS)

เกี่ยวกับ DLTS

WELCOME TO DENLA TRILINGUAL SCHOOL

“EXCELLENCE FOR ALL”

OUR LEADERSHIP TEAM

Dr. Matthew Fahey Head of Denla Trilingual School
Mr. David William Sheehan Assistant Head - Academics
คุณครูไอรินรัฐ คุรุวาณิชย์ Head of PR , Marketing , Registrar and
คุณครูดวงกมล มานะวิริยะกุล Head of Finance and Accounting
คุณครูจิตติมา เล็กยิ้ม Head of Opearations
คุณครูภาณุวัตร จรัสไพบูลย์ Head of Student Services


วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็นเลิศ ”

ทุกคนได้รับการศึกษาและการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อเป้าหมายที่แตกต่างของแต่ละบุคคล

พันธกิจ

 

Denla Trilingual School (DLTS)

หลักสูตร ภาษา มาตรฐานนานาชาติ

ได้กำหนดพันธกิจการจัดการศึกษา โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการใน 5
ด้าน ดังนี้

ด้านหลักสูตร

(กิจกรรมในหลักสูตร / เสริมหลักสูตร)

 1. พัฒนาหลักสูตรบนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พุทธศักราช 2551
 2. เน้นจัดการเรียนการสอนแบบ STEM
  (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์)
  รวมถึงมีการเรียนการสอนภาษาที่สาม
 3. พัฒนากิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร
  เพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคมอารมณ์
  และสติปัญญาของผู้เรียน
ด้านการเรียนการสอน
 1. จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  และใช้กระบวนการการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
 2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยที่สุดกับนักเรียน​
 3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ
  โดยการใช้การประเมินการเรียนรู้ที่ออกแบบมาอย่างดีและได้มาตรฐานสากล
 4. สร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
  รวมถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร
  การทำงานร่วมกัน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 5. สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน
  โดยการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
  การสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
  การทำงานเป็นทีม การปรับตัว ความรับผิดชอบ ความเด็ดขาด
  ความยืดหยุ่น การเจรจาต่อรอง
  การเคารพและทักษะการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้านครูและบุคลากร
 1. รับสมัครและคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
  มีทัศนคติความชื่นชอบ และค่านิยมสอดคล้องกับโรงเรียน
 2. ครูได้รับการฝึกอบรมให้มีความสามารถพิเศษในการสอน
  เพื่อให้บรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  และผลลัพธ์ที่คาดหวังของผู้เรียน
 3. สนับสนุนครูในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการจัดการในชั้นเรียน
 4. สนับสนุนครูให้มีการดำเนินชีวิตที่ดี
  มีสุขภาพดีและมีความสุข
  เพื่อให้สามารถส่งต่อความสุขให้กับนักเรียนในห้องเรียน
ด้านอาคารและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
 1. สร้างพื้นที่การเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน
  ให้นักเรียนสามารถเล่นและเรียนรู้ที่จะได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะ
 2. ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพและการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาและการเติบโตของนักเรียนในทุกด้าน
ด้านการบริหาร
 1. วางแผนและจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรผ่านกลยุทธ์องค์กรเพื่อส่งเสริมและกำกับการเรียนรู้ของนักเรียน
 2. กำหนดนโยบายที่สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการสอนการเรียนรู้และการบริหารอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
  และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ฝ่ายประถม

 

DLTS LEARNING PHILOSOPHY
 1. DLTS students learn happily through hands-on, engaging and
  enjoyable activities.
 2. DLTS students are encouraged to take risks and experiment new
  ways without being judged so that they learn to be creative
  and innovative.
 3. DLTS students are encouraged to put forth their best effort in all activities.
 4. DLTS students are groomed to respect others and different
  opinions.
 5. DLTS students are individually nurtured by implementation of differentiate instructions.

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัคร

ปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1: พฤษภาคม – กันยายน

ภาคเรียนที่ 2: พฤศจิกายน – มีนาคม

เกี่ยวกับ DLTS

การเรียนการสอนที่ DLTS

การเรียนการสอนที่ DLTS

หลักสูตร

โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (English Programme)เป็น “โรงเรียนประถมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเทียบเท่ามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ” ตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย ซึ่งที่มีความเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับหลักสูตรต่างประเทศ (อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) ที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (English Programme) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษทุกวิชา โดยครูเจ้าของภาษา (Native Speakers) สำเร็จการศึกษาวิชาชีพครู หรือการศึกษาเฉพาะทางครูผู้สอนมีคุณภาพจบสายการศึกษาสาขานั้นๆ โดยตรง หรือมี ประสบการณ์ในการสอนในสาขานั้นๆ ยกเว้น วิชาภาษาไทย สังคมไทย และภาษาจีน มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ภาษา (อังกฤษ ไทย จีน) เทคโนโลยี นวัตกรรม มีความพร้อมทั้งด้านอารมณ์ และสังคม ผสมผสานให้เกิด ความเข้มแข็งด้าน วิชาการ และกิจกรรม

DLPS LEARNER IDENTITIES
DLPS students will be:
 1. Encouraged to discover within their self-interests that bring about constructive changes to society.
 2. Equipped with breadth and depth of knowledge and skills to be ready for their higher education.
 3. Physically and mentally healthy.
 4. Committed to and persevering in spite of difficulties.
 5. Passionate about life-long learning.
 6. Adaptable and agile in learning new things.
 7. Creative and able to initiate innovations to solve social problems.
 8. Resolute, determined, and decisive.
 9. Kind, generous, and benevolent.
 10. Humble.
 11. Respectful and well-mannered.
 12. Effective communicator.
Student Life
Calendar
Facilities
Teacher

ขั้นตอนการรับสมัคร

กิจการนักเรียน

กิจการนักเรียน

COMMUNITY SERVICES
Clubs / After-School Activities / Co/Extra-Curricular
ESSENTIAL SKILLS

การเรียนการสอนที่ DLTS

ข่าวสาร

ข่าวสาร - กิจกรรม

กิจการนักเรียน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

@dlps

Denla Primary School

emailDLPS@denlaschool.ac.th

phone_in_talk094-969-7242
phone_in_talk095-167-3318
phone_in_talk02-459-5691-4

ข่าวสาร