วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

อนุบาลเด่นหล้าจะเป็นผู้นำด้านการศึกษาปฐมวัยในระดับอาเซียน

เจตจำนง

พัฒนาปัจเจกบุคคล (บุคลากร + นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความสุข และเป็นคนเก่ง

พันธกิจ

ด้านนักเรียน

 1. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้ ความสามารถในการเรียนชั้นสูงต่อไป
 2. ปลูกฝัง ฝึกอบรม และสร้างวัฒนธรรมผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดี
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบ
  การตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต
 4. จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมสนันสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านภาษา,ศิลปะ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรง

ด้านองค์กร

 1. เพิ่มขีดการพัฒนาองค์กรเพื่อความเชี่ยวชาญคุณภาพด้านอนุบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
 2. พัฒนาปรับปรุงบริหารจัดการงานธุรการให้มีความทันสมัยจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาปรังปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และการให้บริการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ด้านหลักสูตร

ด้านผู้บริหาร

ด้านบุคลากร

 1. พัฒนาระดับความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
 2. คัดเลือกให้การอบรมพัฒนาจิตวิญญาณและคุณภาพของบุคลากรพร้อมส่งเสริมเชิดชูบุคคลที่มีคุณธรรม