รับสมัครเพื่อนร่วมงาน สาขาพระราม 5

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีของเด็กไทย”

โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5
02-459-5656

ขั้นตอนการสมัคร

 1. 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. 2. เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นด้วยตนเอง
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ใบรับรองสุขภาพ ระบุข้อมูลต่อไปนี้
   1. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
   2. ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต จิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน
   3. ปราศจากโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการ
    เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   4. ปราศจาคโรควัณโรคในระยะอันตราย
   5. ปราศจากโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ
    แก่สังคม
   6. ปราศจากโรคติดยาเสพติดให้โทษ
   7. ปราศจากโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ใบแสดงวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ: วันที่มายื่นใบสมัครกรุณาแต่งกายสุภาพ