ที่อยู่โรงเรียน สาขาพระราม 5

ผู้ปกครองที่สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ Bill Payment ได้ ที่นี่

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 1. ผู้ปกครองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
 2. ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร พร้อมชำระค่าอุปกรณ์ที่ห้องธุรการ
  โดยแนบหลักฐานฉบับจริงและถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายนักเรียนขนาดใดก็ได้ 2 รูป
  • รูปถ่ายครอบครัว (ขนาด postcard) 1 รูป
  • รูปผู้ปกครองหรือผู้ที่ทำหน้าที่รับนักเรียน​ (สำหรับทำบัตรรับนักเรียน) ไม่เกิน 3 ท่าน ท่านละ 1 รูป เป็น file นามสกุล .jpg (ขนาดใดก็ได้)

โรงเรียนจัดชั้นเรียนตามอายุ และวุฒิภาวะของนักเรียน ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน (ค่าเทอม) ค่าใช้จ่ายต่างๆในวันมอบตัว และภายในสัปดาห์แรกของ ภาคเรียนต่อไป หรือตามที่โรงเรียนกำหนด