หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า สาขาเพชรเกษม เปิดการเรียนการสอน 4 หลักสูตร
เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูก

DENLA
KIDS CLUB

พัฒนาทักษะของลูกน้อยให้พร้อม
ก่อนเข้าเรียนในทุกๆ ด้าน

DenlaKidsClub

phone_in_talk+662-809-1793

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเตรียมตัวและพัฒนาทักษะของลูกน้อยให้พร้อมก่อนเข้าเรียนในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ ภายใต้การดูแลโดยคุณครูและผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยอย่างใกล้ชิด เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกน้อย ได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้า เสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในการเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อม หรือผู้คนใหม่ๆ สร้างความมั่นใจ ในวันที่ต้องลงสู่สนามแห่งการเรียนรู้จริง ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ในบรรยากาศและสถานที่ของโรงเรียน

DENLA
TRILNGUAL SCHOOL (DLTS)

หลักสูตรนานาชาติ

อนุบาลเด่นหล้า หลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอังกฤษ ผ่านการเล่น (Play-base approach) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก โดยเด็กจะได้ทำกิจกรรมสนุกสนานและหลากหลาย แต่ยังคงแทรกเนื้อหาวิชาการที่สำคัญ รวมถึงวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกัน เพื่อให้เด็กเข้าใจเนื้อหาและลงมือปฏิบัติจริง เกิดเป็นความรู้อย่างถาวร
อนุบาลเด่นหล้า หลักสูตรนานาชาติ สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา และครูผู้ช่วยผู้มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพและเป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนที่จะสร้างสรรค์พัฒนาในทุกด้านรวมทั้งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าตื่นใจและน่าเพิ่มพูนความรู้ได้ตลอดเช่นกัน

DENLA ENGLISH
PROGRAM (D.E.P.)

เก่งอย่างมั่นใจ…
กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ลูกๆ มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ลูกจะได้พูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนตลอดเวลา ส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังได้ฝึกการฟัง-พูดภาษาจีนซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สามที่สำคัญ และยังได้เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย หลักสูตรภาษาอังกฤษมีนักเรียนห้องละ 16-19 คน

DENLA INTEGRATED
PROGRAM (D.I.P.)

เก่งอย่างสร้างสรรค์…
กับหลักสูตรบูรณาการ

ลูกๆ จะได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัย โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมีการผสมผสานความรู้และทักษะในกิจกรรมต่างๆ เรียนและเล่น อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ หลักสูตรบูรณาการนี้จะมีนักเรียนห้องละประมาณ 25-28 คน

พัฒนาการรอบด้าน
ผ่านหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

ลูกมีพัฒนาการรอบด้าน…ผ่านกิจกรรมหลากหลาย

นอกจากวิชาการแล้ว ลูกๆ ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย และสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

ลูกได้รับการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม

นอกจากวิชาการแล้ว ลูกๆ ยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย และสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

ลูกมีพัฒนาการทางร่างกายที่เหมาะสมกับวัย

ลูกได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว บุคลิกภาพ จินตนาการ และความกล้าแสดงออก

ลูกมีความคิดสร้างสรรค์

ลูกรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ มีจินตนาการกล้าแสดงออก และรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ

ลูกสามารถพูดคุยโต้ตอบได้ดี

ลูกได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่านกิจกรรม เกม และเพลงต่างๆ