keyboard_arrow_left กลับ

How to ฝึกทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต “4Cs”

watch_later 22 มิ.ย. 2563
person admin

How to ฝึกทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต “4Cs”

ทักษะ Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ), Critical Thinking and Problem Solving (การคิดอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาได้), Communication (การสื่อสาร) และ Collaboration (การทำงานร่วมกับผู้อื่น) ไม่ใช่แนวทางสู่ความสำเร็จในอนาคตของเด็ก ๆ แต่เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้เด็ก ๆ เอาตัวรอดได้ในสังคมอนาคต ในสังคมที่เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อมนุษย์

1.Creativity and Innovation
ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นทักษะที่สำคัญมากในศตวรรษที่ 21 เพราะเด็กกำลังก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่โลกในอนาคตต้องการจริง ๆ คือนักคิดและนักสร้างสรรค์ ที่สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีและผู้คนไว้ด้วยกัน
•ห้องเรียนสำหรับเด็กยุคนี้จึงต้องเป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ โรงเรียนและคุณครูจะต้องจัดการบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
•เปิดโอกาสให้เด็กได้ตั้งคำถาม ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้ค้นคว้าด้วยตัวเอง (Self-Study)
•คุณครูต้องฝึกให้เด็กได้คิดและมองจากมุมหลากหลายมุม
•คุณครูเองจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ย่ำอยู่ในความรู้แบบเดิม ๆ พร้อมทั้งขยันหาแนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กด้วย
นอกจากนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง หมั่นพาเด็ก ๆ ออกไปเรียนรู้โลกกว้างผ่านกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การท่องเที่ยว การดูนิทรรศการ งานหนังสือ งานศิลปะ กิจกรรม Workshop นะคะ

2.Critical Thinking and Problem Solving
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งจริงและไม่จริง ถูกส่งต่อและพูดถึงอย่างรวดเร็ว เด็ก ๆ จะต้องแยกแยะได้ วิเคราะห์เป็น แล้วนำมาปรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตัวเอง
•พ่อแม่ควรชวนลูกพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อย ๆ
•ฝึกให้เด็กตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
•สอนให้เด็กวิเคราะห์ปัญหาด้วยตัวเอง ก่อนจะปลักใจเชื่อ
•ฝึกให้เด็กรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง

3.Communication
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขในโลกอนาคต เด็กจะต้องมีทักษะการพูด การเขียน การแสดงท่าทางที่เหมาะสม รวมถึงสามารถสื่อสารข้อมูลออกไปได้อย่างชัดเจน
•จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน เช่น การอ่านนิทานเรื่องเดียวกัน แล้วทุกคนออกมาแชร์ความคิดเห็นในมุมมองของตัวเอง
•จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็ก ๆ ได้ลงพื้นที่ในชุมชม ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รับฟังเรื่องราวของคนในพื้นที่
•พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายในครอบครัว

4.Collaboration
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทักษะพื้นฐานแต่สำคัญ ที่จะเติมเต็มให้เด็กทุกคนก้าวไปสู่สังคมที่ดีในอนาคต การที่เด็กเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้ความสำคัญกับกฎกติกา มีมารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคม เคารพความคิดเห็นผู้อื่น และเข้าใจลักษณะการทำงานเป็นทีมเวิร์ค เขาจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในอนาคต
•ตั้งโจทย์และให้เด็กได้วางแผนทำร่วมกันจนสำเร็จ
•กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบการทำงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละคนอย่างชัดเจน
•ให้เด็กได้แชร์ไอเดียความคิดเห็น พร้อมกับรับฟังไอเดียของผู้อื่น เพื่อคิด วิเคราะห์ จัดการปัญหา และหาทางออกร่วมกัน

จะเห็นว่า อนาคตที่สดใสของเด็ก ๆ นั้น พ่อแม่ คุณครู โรงเรียน จะต้องร่วมมือกันค่ะ

ข่าวเด่นหล้าอื่นๆ

28

พ.ค.

2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค อาคารสถานที่ / ห้องเรียน / ห้องกิจกรรม / ห้องน้ำ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ได้มีมาตรการการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ ตลอดระยะเวลาช่วงที่โรงเรียนหยุด โควิดรอบ 3

อ่านต่อ

19

ส.ค.

2564

…วันนี้จึงอยากพาคุณพ่อ คุณแม่ที่ไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยตัวเอง ได้ชมบรรยากาศภายอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษมผ่านการ “Open House ทิพย์”

อ่านต่อ

30

ก.ย.

2564

  3 ทักษะดีๆ ที่อนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม สอนให้เด็กๆ มีไว้ติดตัว เมื่อโลกพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การเตรียมความพร้อมทั้งสมองและร่างกายให้เด็กๆ เพื่อให้ปรับตัว และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่สามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะ

อ่านต่อ