สารจากผู้อำนวยการ

การพิจารณาตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะการตัดสินใจนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกที่กำหนดว่าลูกจะเติบโตในทิศทางใด โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาที่ก้าวล้ำนำหน้า โดยคำนึงถึงคุณภาพ และความเหมาะสมของเด็กปฐมวัย ตามปณิธาน 3 มั่น ของโรงเรียน คือ

“มุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ

ตั้งมั่น ในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคน

ยึดมั่น ในคุณธรรมและอุดมการณ์ ”

ปณิธานทั้ง 3 ข้อนี้ คือรากฐานหรือแก่น ที่หล่อหลอมรวมเป็นแนวทาง ดำเนินการศึกษาแบบบูรณาการ จัดการเรียน การสอนโดยประยุกต์วิชาการ กิจกรรม และการเล่นเข้าด้วยกันอย่างสมดุล โดยยึดหลัก “เรียนคือเล่น เล่นคือเรียน” มีห้องเรียนที่สะอาด ปลอดโปร่ง ปลอดภัย มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน มีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้าแสดงออก แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ปฏิบัติ รักการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้ เข้าใจคนอื่น มีคุณครูที่เก่ง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ

ความสำเร็จของนักเรียนอนุบาลเด่นหล้าเป็นที่กล่าวขานรับรองจากท่านผู้ปกครองทุกยุคทุกสมัยต่างให้ความเชื่อถือ ไว้วางใจ ยกย่อง ชมเชย และพาบุตรหลานมาสมัครเรียนอย่างเนืองแน่นทุกปี ปัญหาทุกปัญหาจะได้รับการดูแล และ สร้างสรรค์ให้เป็นโอกาส ความบกพร่องและข้อผิดพลาดได้รับการแก้ไข และสั่งสมไว้เป็นประสบการณ์ ทั้งหมดนี้ หลอมรวมเป็นองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ ท่านผู้ปกครองโปรดศึกษา รายละเอียดของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าจากเว็บไซต์นี้ ถ้าตรงกับแนวคิดของท่าน ที่ต้องการหาโรงเรียนอนุบาลที่ ดีที่สุดให้ลูกรัก ท่านผู้ปกครองสามารถเข้ามาเยี่ยมชม และสอบถามรายละเอียดจากโรงเรียนได้ทุกวัน

ด้วยรักและเคารพ

อาจารย์อารย์ ปาลเดชพงศ์
ศบ. กศม. (บริหารการศึกษา) Cert. TEFL. TMBL.
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นหล้า
พระราม 5